Pågående projektverksamhet

PROJEKTEN

Tanzania

Projektsamverkan med TAMH har tills vidare avstannat. Forum Cic, som vi hoppades finansiera verksamheten i Tanzania, hade delvis annan uppfattning om planerna. Vi har därför tillfälligt avbrutet förberedelserna för diskussioner med TAMH om verksamheten franmöver.

Zimbabwe

Projektsamverkan med ZPHCA i Zimbabwe avslutad.

Styrelsen för Headway Africa har nu avslutat projektverksamheten  med Zimbabwe Parents of Disabled Children i Zimbabwe. Det har till alla delar, med hänsyn till förhållandena i Zimbabwe, varit ett framgångsrikt projekt. Slutredovisning till Forum syd är inlämnad.

Headway Africa avser naturligtvis att även i framtiden hålla kontakt med ZPHCA.

Våra kvartalsvisa Nyhetsbrev (se särskild flik) har apporterat kontinuerligt om vad som skett.

Här finns också den utvärdering som genomfördes i samband med avsluningen:

EVALUATION REPORT FOR ZIMBABWE PARENTS FOR HANDCAPPED CHILDREN ASSOCIATION

Beskrivning ZPHCA *)

Här finns en folder som ytterligare presenterar ZPHCA i Zimbabwe. Klicka på länken:

Informationsfolder om ZPHCA

För verksamheten med de funktionshindrade får organisationen ett visst stöd från kinesiska och holländska bidragsgivare. Headway Africas samarbete med ZPHCA avser främst organisatoriskt stöd till styrelse och ledarskap i övrigt

Främst bistår vi i utbildningsfrågor för ledare och funktionärer samt att utveckla nätverk med myndigheter och organisationer i Zimbabwe, allt för att höja ”statusen” och förståelsen för den funktionshindrades situation. Ett förprojekt gjordes hösten 2014 och beräknas alltså pågå till och med 2019.

Projektbeskrivning

Projektet beskrivs kortfattat genom följande länk:

Sammanfattning för Headway Africas projekt i Zimbabwe 2015

Matlagning Styrelsen i arbete ZPHCA dagis

FN-konventionen

Här följer också den FN-konvention om mänskliga rättigheter som i hög grad kommer att påverka projektets genomförande:

The-Convention-in-Brief

* ) Kort om ZPHCA

* ZPHCA, Zimbabwe Partents of Disabled Children Assocation, har som medlemmar barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att verka för en ökad förståelse  för olika former av funktionsnedsättning och för ett ökat stöd för dessa familjer.

ZPDCA driver för närvarande också tre barnhem. Där får barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till olika former av skolgång.  Mammorna kan arbeta och lämna barnen i trygg omvårdnad, eller vara med och träna barnen på deras villkor. Mer info finner du i vår folder under rubriken Informationsblad.

*******************************************

grupp