Pågående projektverksamhet

Fortsatt projektsamverkan med ZPHCA i Zimbabwe 2018-19.

Styrelsen för Headway Africa har beslutat om att fortsätta projektverksamheten i Zimbabwe ytterligare ett år. Ansökan till Forum syd är inlämnad. Ansökan innehåller också åtgärder för  ett avslut av projektverksamheten och därmed en plan för ZPHCA (Zimbabwe Parents of Disabled Children Association) att fortsätta på egen hand.

Här följer dels ”Mål och inriktning för projektperioden, dels en narrativ rapport från ZPHCA. Tag del av dessa bilagor.

Våra kvartalsvisa Nyhetsbrev (se särskild flik) rapporterar också kontinuerligt om vad som sker.

Mål och inriktning projektet ZPHCA 17-18

ZPHCA – Headway Africa 2018 Report final

Rapport från avslutade projektdelen 2015-16:

Här följer en rapport från verksamheten för den under föregående år avslutade delen av samarbetet.

Rapport från projektet i Zimbabwe

Beskrivning ZPHCA *)

Här finns en folder som ytterligare presenterar ZPHCA i Zimbabwe. Klicka på länken:

Informationsfolder om ZPHCA

För verksamheten med de funktionshindrade får organisationen ett visst stöd från kinesiska och holländska bidragsgivare. Headway Africas samarbete med ZPHCA avser främst organisatoriskt stöd till styrelse och ledarskap i övrigt

Främst bistår vi i utbildningsfrågor för ledare och funktionärer samt att utveckla nätverk med myndigheter och organisationer i Zimbabwe, allt för att höja ”statusen” och förståelsen för den funktionshindrades situation. Ett förprojekt gjordes hösten 2014 och beräknas alltså pågå till och med 2019.

Projektbeskrivning

Projektet beskrivs kortfattat genom följande länk:

Sammanfattning för Headway Africas projekt i Zimbabwe 2015

Matlagning Styrelsen i arbete ZPHCA dagis

FN-konventionen

Här följer också den FN-konvention om mänskliga rättigheter som i hög grad kommer att påverka projektets genomförande:

The-Convention-in-Brief

* ) Kort om ZPHCA

* ZPHCA, Zimbabwe Partents of Disabled Children Assocation, har som medlemmar barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att verka för en ökad förståelse  för olika former av funktionsnedsättning och för ett ökat stöd för dessa familjer.

ZPDCA driver för närvarande också tre barnhem. Där får barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till olika former av skolgång.  Mammorna kan arbeta och lämna barnen i trygg omvårdnad, eller vara med och träna barnen på deras villkor. Mer info finner du i vår folder under rubriken Informationsblad.

*******************************************

grupp